Disclaimer

Gebruik van de website van Currence Holding B.V. en de daarmee verbonden websites en nieuwsbrieven is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze websites en nieuwsbrieven (hierna tezamen: “online publicaties”) betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring Currence kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

Currence besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar online publicaties. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot, en gebruik van, of informatie op haar websites en in haar nieuwsbrieven, wordt door Currence uitdrukkelijk afgewezen. De online gepubliceerde gegevens zijn bedoeld als algemene informatie en zijn niet uitputtend of als advies bedoeld.

Currence Holding B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die online worden gepubliceerd of waartoe via die publicatie toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Currence Holding B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van haar online publicaties. Evenmin is Currence Holding B.V. aansprakelijk voor elektronische communicatie via die publicaties.

Geen garanties

Currence Holding B.V. biedt haar online publicaties aan zoals deze op het scherm te zien zijn (“as is”). De inhoud van die publicaties is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die online wordt gepubliceerd of waartoe via de online publicaties toegang wordt geboden. Currence Holding B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen wanneer haar online publicaties, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De online publicaties kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Currence Holding B.V. garandeert niet dat haar online publicaties vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Currence Holding B.V. gelden eveneens voor alle door haar ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle online gepubliceerde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Currence Holding B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de online publicaties. De gebruiker van de online publicaties is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van die publicaties. Derhalve is het gebruik van de online publicaties volledig voor eigen risico. De online publicaties zijn bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker niet is toegestaan de inhoud van die publicaties te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Currence Holding B.V.

 

Privacy- en cookieverklaring

Currence Holding B.V. waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en uw bezoek aan onze website(s). Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De websites kunnen echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Currence Holding B.V. respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, registreert onze webserver automatisch uw IP-adres, eventuele websites van derden van waaruit u onze websites bezoekt, alle webpagina’s van Currence Holding B.V. die u bezoekt en de datum en het tijdstip waarop u onze pagina’s bezoekt. We gebruiken cookies om van bezoekers de voorkeuren op onze websites te onthouden en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren.
Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze website(s), gebruiken wij die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Currence Holding B.V. zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en -administratie, productonderzoeken en marketing en alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is, en afhankelijk van wat in specifieke gevallen met u is overeengekomen. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is. Derden met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren.

 

Beveiliging

Currence Holding B.V. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig verbeterd door de invoering van nieuwe technologieën.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.