Disclaimer

Gebruik van de website van Currence Holding B.V. en de daarmee verbonden websites en nieuwsbrieven is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze websites en nieuwsbrieven (hierna tezamen: “online publicaties”) betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring Currence kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

Currence besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar online publicaties. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot, en gebruik van, of informatie op haar websites en in haar nieuwsbrieven, wordt door Currence uitdrukkelijk afgewezen. De online gepubliceerde gegevens zijn bedoeld als algemene informatie en zijn niet uitputtend of als advies bedoeld.

Currence Holding B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die online worden gepubliceerd of waartoe via die publicatie toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Currence Holding B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van haar online publicaties. Evenmin is Currence Holding B.V. aansprakelijk voor elektronische communicatie via die publicaties.

Geen garanties

Currence Holding B.V. biedt haar online publicaties aan zoals deze op het scherm te zien zijn (“as is”). De inhoud van die publicaties is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die online wordt gepubliceerd of waartoe via de online publicaties toegang wordt geboden. Currence Holding B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen wanneer haar online publicaties, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De online publicaties kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Currence Holding B.V. garandeert niet dat haar online publicaties vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Currence Holding B.V. gelden eveneens voor alle door haar ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle online gepubliceerde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Currence Holding B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de online publicaties. De gebruiker van de online publicaties is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van die publicaties. Derhalve is het gebruik van de online publicaties volledig voor eigen risico. De online publicaties zijn bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker niet is toegestaan de inhoud van die publicaties te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Currence Holding B.V.

Privacy- en cookieverklaring

Currence Holding B.V. waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en respecteert uw privacy en die van alle andere bezoekers van onze website(s). Middels deze privacy- en cookieverklaring informeert Currence u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Currence via onze website(s).

Verwerking persoonsgegevens

Via onze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt, in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is en in overeenstemming met hetgeen in specifieke gevallen met u is overeengekomen. Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van een contactformulier, het beantwoorden van uw verzoek om informatie en het versturen van de nieuwsbrief als u zich hiervoor aangemeld heeft.

Derden met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren. Neem voor vragen gerust contact op via de op de website vermelde contactgegevens.

Bewaren

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen, zullen wij deze gegevens hooguit twee maanden, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het informatieverzoek, bewaren om eventuele vervolgvragen goed te kunnen beantwoorden. Gegevens worden verwijderd zodra het verzoek tot informatie is afgehandeld. De gegevens die u heeft ingevuld voor het ontvangen van de nieuwsbrief bewaren wij zolang u zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief.

Geen verstrekking aan derden tenzij

Currence Holding B.V. zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Currence Holding B.V. zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Verzoek tot inzage, correctie en verwijdering

U kunt een verzoek tot inzage in de door Currence Holding B.V. via haar website(s) over u verzamelde persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar info@currence.nl. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Social media

Currence Holding B.V. biedt de mogelijkheid om pagina’s van haar website te delen op social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Door op de knop van het betreffende social media platform te klikken waarmee een pagina wordt gedeeld, worden door de webbrowser alle gebruikelijke gegevens naar het gekozen platform verstuurd. Dit betreffen de gegevens die altijd worden verstuurd wanneer een gebruiker op een hyperlink klikt, waaronder begrepen zijn IP-adres, type, versie en instellingen van de webbrowser van de gebruiker en URL van de webpagina waarop de hyperlink staat. Als de gebruiker zelf niet klikt op de deelknop van een social media platform, worden er ook geen gegevens naar dat platform verstuurd.

Beveiliging

Currence Holding B.V. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig verbeterd onder meer door de invoering van nieuwe technologieën.

Cookies

Wat zijn cookies?
Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein gegevensbestandje dat door de website via uw browser op uw computer wordt bewaard. Cookies zijn nodig om het gebruik van de website makkelijker te maken (functionele cookies) en om het bezoek aan de website te meten (meetcookies). Wij gebruiken cookies om u verder te blijven informeren over iDIN. Wij gebruiken geen commerciële cookies van derden. Deze website vertoont geen advertenties.

Functionele cookies
Met functionele cookies kan het gebruik van de website makkelijker en prettiger worden gemaakt. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet meer wordt lastiggevallen met een cookiewaarschuwing nadat u uw wensen omtrent het gebruik van cookies kenbaar heeft gemaakt. Ook andere handige voorkeuren en instellingen op de website kunnen met functionele cookies worden bijgehouden. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens geregistreerd, ze zijn strikt anoniem. Functionele cookies kunt u niet via de website uitschakelen.

Meetcookies
Deze cookies worden ingezet om te meten hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s ze bezoeken. De website registreert ook met welke apparaten en browsers de website wordt bezocht, op welke dagen en tijden en vanuit welke landen. De meetgegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid tot individuen. Met behulp van meetgegevens kan de indeling, inhoud en werking van de website beter worden afgestemd op de wensen en het gedrag van de bezoekers. U kunt meetcookies uitschakelen via de cookie-instellingen van de website. Voor het onderhoud van de website is het beter als u meetcookies ingeschakeld laat.

Op Wikipedia vindt u meer informatie over cookies.

Wijzigingen in onze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Currence Holding B.V. wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in de privacy- en cookieverklaring bekend worden gemaakt.

Amsterdam, 25 mei 2018