Door de toenemende digitale dienstverlening hebben bedrijven en instellingen een groeiende behoefte aan zekerheid over de identiteit van online klanten en gebruikers. Met iDIN kan een klant zijn identiteit bevestigen omdat hij zich al heeft gelegitimeerd bij het openen van een bankrekening.

Er zijn meerdere types identiteitdienstverleners:

  • Als issuer (consumentenbank) biedt u uw klanten de mogelijkheid om zich met iDIN online te identificeren.
  • Als acquirer bent u de contractpartij voor een ondernemer en biedt u uw zakelijk klanten de mogelijkheid om iDIN op hun website te integreren. U als identiteitsdienstverlener kunt verschillende overeenkomsten aanbieden aan deze organisaties en u kunt de ondernemer informatie geven over kosten en de (technische) mogelijkheden om iDIN te implementeren.
  • Als Digital Identity Service Provider (DISP) biedt u uw zakelijke klanten de mogelijkheid om iDIN op hun website te integreren. Net als bij de rol van de acquirer bent u contractpartij voor een ondernemer. Alleen heeft u in deze rol minder bevoegdheden dan een acquirer.

Voor de rollen van issuer en acquirer dient u een licentieovereenkomst te verkrijgen om deze rollen te mogen uitvoeren. Voor de rol van DISP dient u een certificaatovereenkomst te verkrijgen om deze rol te mogen uitvoeren.

Voordelen identiteitdienstverleners:

  • Leidt tot verbetering van klantrelaties en versterkt de concurrentiepositie van de identiteitdienstverlener.
  • Voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Een identiteitsdienstverlener die de acceptant ontzorgt met verwerking van gegevens moet de veiligheid van persoonsgegevens borgen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij:

  • De acceptant blijft (Wbp-)Verantwoordelijke voor de data die hij van de gebruiker ontvangt.
  • Identiteitdienstverlener is (Wbp-)bewerker van de iDIN-gegevens in opdracht van de acceptant.

Licentie- of certificaatovereenkomst verkrijgen

De Rules & Regulations (R&R) creëren een gelijk speelveld voor alle partijen die willen deelnemen aan iDIN en daarmee voor partijen een open toegang tot de markt. De R&R zijn transparant en niet-discriminatoir en zijn een cruciaal instrument om een belangrijkste doelstelling te realiseren: het faciliteren van markttransparantie en marktwerking binnen de condities voor iDIN.

De R&R bevatten de voorschriften waaraan nieuwe en bestaande marktpartijen moeten voldoen. De voorschriften betreffen onder meer de voorwaarden voor het waarborgen van een efficiënt, veilig en betrouwbaar identificatiemiddel.

De R&R zijn opgebouwd volgens een zogeheten rollenmodel. Iedere rol correspondeert met een specifieke taak binnen het scheme iDIN. Partijen die aan de in de R&R gestelde eisen voldoen, komen in aanmerking voor een licentie- of voor een certificaatovereenkomst, afhankelijk van de rol die ze willen vervullen.

De R&R bestaat uit drie delen:

  • een Algemene Toelichting op de R&R iDIN. Deze toelichting geeft een overzicht van de opzet van het rollenmodel en de van toepassing zijnde eisen;
  • de Reglementsbepalingen voor partijen die een rol (gaan) vervullen in het kader van de R&R. Het reglement beschrijft o.a. de aanvraag-, beoordelings-, toekennings-, instandhoudingsprocedures voor de licentie- en certificaatovereenkomst;
  • de R&R bepalingen. Hierin zijn de organisatorische, procesmatige en operationele eisen per rol uit het rollenmodel vastgelegd.

Rollenmodel iDIN

Mocht u licentie- of certificaathouder willen worden, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier in te vullen en aan te geven of u acquirer, issuer of DISP wilt worden.